Sonstige Informationen

1. Arbeit in eigener Praxis im Bereich der Frühförderung

Es ist seit kurzem möglich als Heilpädagoge eine eigene Praxis anzumelden und im Bereich der Frühförderung tätig zu sein (bis 8 Jahre). Dies erfolgt über den Office National de l’Enfance (ONE). Falls Interesse besteht ist es möglich uns über Mail zu kontaktieren oder sich beim ONE zu melden:

Office national de l’enfance

Reglement-grand-ducal-agrement

Reglement-grand-ducal-du-17-aout-2011-concernant-lagrement-a-accorder-aux-gestionnaires-dactivites-pour-enfants-jeunes-adultes-et-familles-en-detresse

Weitere Informationen dazu:

A Moment kënnen Heilpädagogen dem Gesetz no an der Fréiförderung (intervention orthopédagogique précoce) selbststänneg ginn. Dat ass vun 0-8 Joer an ass den Forfait 11A.

Do gëtt e bëssen Familienarbescht gemaach mee ass keng assistance en famille. Bei dësem Forfait gëtt haaptsächlech am Cabinet geschafft, de Prestataire soll awer och min. 1x pro Mount bei d’Famill Heem goen.

o    

En Agréement an der Assistance en famille ass net méiglech. Do gëtt et keng legal Basis. Dat ass den Forfait 8 an deen gëtt net vun Liberalen prestéiert.

o    

Wann e Besoin besteet fir mat Kanner iwwer 8 Joer ze schaffen, besteet och d’ Méiglechkeet iwwert een eenzelnen Forfait fir Heilpädagogen nozedenken. Dësen misst awer gesetzlech verankert ginn an deemno wier dat e laangwierege Prozess. Aus deem Grond ass et elo an enger 1ter Phase sënnvoll fir éischt Erfahrungen am Forfait Fréiförderung ze sammelen, ier een iwwert d’ Schafe vun engem neie Forfait nodenkt.  Esou Forfait’en existéieren aktuell awer schonn fir Ergo’en, Orthophonisten a Psychomotoriker.

2. Zuschuss/Prime pour professions de santé

Verschiedene Arbeitsstellen erlauben die Beantragung von Zuschüssen im Bereich der Heilpädagogik wenn verschiedene Konditionen erfüllt sind:

Prime